ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.91/15.07.2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) și (2) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Hotărârea Consiliului Local nr.91 din 15 iulie 2005 se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: “Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut pentru finanțarea unor obiective de investiții în municipiul Vatra Dornei”.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: “Se aprobă contractarea unui împrumut în valoare de 15.000.000 lei (RON) pentru finanțarea obiectivelor de investiții prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân valabile.

Art. 3 Cu data prezentei se revocă HCL nr. 37 din 13 aprilie 2006 privind modificarea HCL nr.91 din 15 iulie 2005.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

GHEORGHE ICHIM

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.05.2006

NR.81

 

 

Anexa la HCL nr. 81/2006

 

 

 

DESTINAȚIE CREDIT BANCAR ÎN SUMĂ DE 15.000.000 RON

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚIE

 

Nr. crt

Investiția

Valoare – RON -

Valoare – ROL -

1

Reabilitare străzi (Dornelor, Unirii, Chilia, 22 Decembrie și parțial str. Oborului)

11.494.123

114.941.227.000

2

Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei (finanțat prin programul Phare 2004-2006)

3.062.400

30.624.000.000

3

Construcție școală nouă în municipiului Vatra Dornei (finanțat prin programul guvernamental de reabilitare școli)

443.477

4.434.773

 

TOTAL