ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii cu municipiul Câmpulung Moldovenesc și inițierea unui parteneriat public privat în vederea realizării investiției “Stație de tratare și valorificare a deșeurilor urbane”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit azi 19.06.2006 în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilier Cristea Dragoș, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.16/2002 privind parteneriatul public privat, cu modificările și completările ulterioare, precum și HG nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c”, “r” și “x”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba asocierea municipiului Vatra Dornei cu municipiul Câmpulung Moldovenesc în vederea realizării proiectului “Stație de tratare și valorificare a deșeurilor urbane”.

Art. 2 Se aprobă realizarea procedurii de achiziții de servicii de consultanță în domeniul protecției mediului pentru realizarea proiectului “Stație de tratare și valorificare a deșeurilor urbane”.

Art. 3 Se aprobă realizarea unui parteneriat public-privat pentru proiectul “Stație de tratare și valorificare a deșeurilor urbane”.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția Economică, Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană și Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

19.06.2006

NR.84