ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de despăgubiri bănești pentru persoanele ale căror proprietăți au fost afectate de traseul conductei de gaz metan

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 25.361 lei (RON), pentru despăgubirea persoanelor ale căror proprietăți au fost afectate de traseul conductei de gaz metan – lucrări în cadrul Programului “Utilități și Mediu la Standarde Europene în Județul Suceava”.

Art. 2 Persoanele ale căror proprietăți au fost afectate, pagubele suferite și sumele corespondente sunt prevîzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.87