ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a unei suprafețe de 54 mp. teren, situat în Str. Parcului nr.31, către Borcan Macedon, teren ocupat de construcția proprietate personală

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 54 mp teren, către Borcan Macedon și Borcan Elisabeta, teren situată în str. Parcului nr.31, identic cu parcela topo nr.1452 din CF. 8364, teren ocupat de construcția locuință proprietate personală.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp, exclusiv TVA, cu achitarea unui avans de 20% la data încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale în termen de 6 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.9