ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Căminului de bătrâni

din Vatra Dornei, str.Chilia nr.11

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei (RON), sprijin financiar pentru Fundația Umanitară Ciocănești – Bucovina, Așezământul Social de pe lângă Mânăstirea Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir din municipiul Vatra Dornei, str.Chiliei nr.11.

Art. 2 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.91