ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, fără licitație, a unei suprafețe de 30 mp. teren, situat în str. Bârnărel nr.11, către Ivan Nicolae, în vederea extinderii locuinței

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcțiilor și prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea,fără licitație, a suprafeței de 30 mp teren, situat în strada Bârnărel nr.11, către Ivan Nicolae, în vederea extinderii locuinței.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 15 euro/mp, plătibilă în 10 ani.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.93