ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unui număr de 12 boxe pentru lemne,

confecții metalice, pentru locatarii din zona str. Dornelor nr.10

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unei baterii de 12 boxe pentru lemne, confecții metalice, pentru locatarii din zona str. Dornelor nr.10.

Art. 2 Suma de 24000 lei RON necesară achiziționării bunurilor descrise la art.1 va fi suportată din bugetul local..

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.95