ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației unei garsoniere situate în

str. Gladiolelor nr.7 din partea doamnei Țibichi Rodica

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “g” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă donația din partea doamnei Țibichi Rodica a unei garsoniere situată în str. Gladiolelor nr.7, bl. UCRUPS, sc.A, et.I, ap.10

Art. 2 După încheierea contractului de donație în formă autentică și îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară, doamnei Țibichi Rodica i se va repartiza cu chirie o locuință din fondul locativ al Primăriei municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic și Compartimentul Cadastru, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.97