ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor sociale pentru tineri, realizate prin mansardarea tronsoanelor C și D ale Blocului nr.1 Podu Verde

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996 și ale HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”f” și “s”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală de repartizare a celor 8 unități locative (2 apartamente cu 2 camere și 6 garsoniere) din mansarda tronsoanelor C și D ale Blocului 1 – Podu Verde, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.98