ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului local de acțiune pentru romi

în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 29.06.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor, modificată și completată prin HG nr.522/2006;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“s” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul local de acțiune pentru romi în municipiul Vatra Dornei conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

29.06.2006

Nr.99