ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

a Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,întrunit în ședință ordinară

în data de 31.01.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1043/2006;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „a" și alin. (3) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, conform anexelor nr.1-14, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, conform anexei nr.15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Art. 3 Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr.92/2004 și HCL nr.25/2005.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

ANCUȚA VOIVOD

Contrasemnează

p. Secretarul municipiului

Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

31.01.2007

NR. 1