ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea temporară din circuitul forestier a suprafeței de 0,228 ha teren

cu destinație forestieră, proprietatea municipiului Vatra Dornei și transmiterea în folosință gratuită pe durata executării lucrărilor la conducta de gaz de înaltă presiune, către SC Bucovina Ecotermgaz SA Suceava

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară în data de 19.02.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 24-27 din OG nr.96/1998, republicată, privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național și ale Ordinului MAAP nr.58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanției, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creștere și al celorlalte obligații financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier național și a Metodologiei de finanțare și de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia, până la realizarea stării de masiv.

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”a”, art.126, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se dă acordul pentru scoaterea temporară din circuitul forestier a suprafeței de 0,228 ha teren cu destinație forestieră, proprietatea municipiului Vatra Dornei și se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe durata executării lucrărilor la conducta de gaz de înaltă presiune, către SC Bucovina Ecotermgaz SA Suceava.

Art. 2 Terenul este amplasat pe raza Ocolului silvic Vatra Dornei în UP IX, ua 119 I – 0.0978 ha și ua 119 B- 0,1302 ha și este proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform planului anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul Cadastru - fond funciar, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

Vatra Dornei

19.02.2007

Nr.10