ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării programului de asfaltări cu Str. Gării, Str. Vicilicilor şi Str. Minierei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2006 a finanţelor publice locale, HCL nr. 82/2006 şi HCL nr. 83/2006;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.13 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea Programului de asfaltări cu următoarele obiective de investiţii din municipiul Vatra Dornei:

    1. Strada Gării
    2. Strada Vicilicilor
    3. Strada Minierei

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serv. Urbanism , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR. 101