ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare deplasării în Germania a copiilor

din Centrul de zi pentru copii şcolari Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit."d"şi alin.(6) lit"a" pct.1, 2, 4, 5, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă deplasarea unui număr de 35 copii, în perioada 4-14 august în Tabăra de vară de la Hirschaid- Germania.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 18655 lei, în vederea deplasării, conform devizului ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială şi Serv. contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR. 102