ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 60 mp. situat în

str. Lucian Blaga nr.14, cu respectarea dreptului de preempţiune

pentru Buzilă Ovidiu Adrian

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 60 mp. teren identic cu parcela nr.1769/4, teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în str.Lucian Blaga nr. 14, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Buzilă Ovidiu Adrian.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 35 euro/mp, cu achitarea unui avans de 30% până la data încheierii contractului, iar diferenţa în 2 rate egale pe o perioadă de 2 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR. 104