ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii

al Serviciului Promovarea şi dezvoltarea turismului şi Salvamont

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" şi alin. (3) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă transformarea postului de inspector de specialitate turism gradul II în inspector de specialitate turism debutant.

Art. 2 Anexa 12, poziţia II din HCL nr.1/2007 se modifică corespunzător.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR. 105