ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor proiectului

,, Lucrări publice de canalizare"

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.06.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."b",alin. 4 lit. ,,d", precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă obiectivele proiectului ,, Lucrări publice de canalizare", în vederea întocmirii documentaţiei de finanţare pentru străzile Silvicultorului, Transilvaniei, Republicii şi Petreni.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serv. contabilitate, Serviciul DSIE şi Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IOAN AGAPI Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.06.2007

NR. 106