ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 108/2006 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical ce urmează a fi vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de

17.07.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 alin. (1) din OUG nr. 110/2005- privind vânzarea spaţilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5), lit ,,b", alin. (2) lit. "d" şi alin. (6), lit ,,a" pct. 2-3 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a Cabinetelor medicale din incinta Creşei de pe str. Sondei, deţinute cu contract de concesiune de către:

a)-Dr. Andrei Violeta- suprafaţă cabinet medical 33,06 mp, grup sanitar 4,4 mp- sală de tratamente 8,36 mp, cota indiviză de 1/3 din spaţii de folosinţă comună 19,64 mp-suprafaţă totală 65,46 mp

b)-Dr. Fazakas Eva- suprafaţă cabinet medical 33,06 mp, grup sanitar şi sală de tratamente 9,9 mp,-suprafaţă totală-42,96 mp.

c)-Dr. Vorobeţ Liliana- suprafaţă cabinet medical 33,06 mp, cota indiviză de 1/3 din spaţii de folosinţă comună 19,64 mp-suprafaţă totală-52,70 mp.

Art. 2 Se aprobă completarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical ce urmează a fi vândute în baza OUG nr. 110/2005, din anexa la HCL nr. 108/2006 , cu spaţiile descrise la art.1, în vederea vânzării acestora, în condiţiile legii speciale.

Art. 3 Se revocă art. 3 al HCL nr. 108/2006.

Art. 4 Primarul municipiului, prin comisia de vânzare a spaţiilor medicale constituită în baza OUG nr.110/2005, Serviciul Urbanism şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR: 109