ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 20 mp.

teren situat în str. Mălinilor, către SC E. ON Moldova SA, în vederea

reamplasării unui post de transformare

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară în data de 19.02.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.126 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” , alin.(5) lit.,,a” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței instalațiilor, a suprafeței de 20 mp. teren situat în strada Mălinilor, lângă punctul termic nr.4, către SC E. ON. Moldova SA, în vederea reamplasării unui post de transformare .

Art. 2 Amplasamentul postului de transformare este descris în planul de amplasament din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Încăperea în care este amplasat în prezent echipamentul va fi redată Primăriei municipiului Vatra Dornei, proprietarul clădirii.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

19.02.2007

Nr.11