ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren situat în Str. Foresta nr.161, către Dandu Liliana Alina, conform Legii nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de

17.07.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b"precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unui lot de teren

de 300 mp. situat în strada Foresta nr.161, pentru Dandu Liliana Alina.

Art. 2 Amplasamentul lotului de la art. 1 este descris în planul din anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR: 111