ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare a sălii de şedinţe din cadrul Policlinicii şi a documentaţiei de licitaţie

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.07.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare a imobilului Sală de şedinţe din cadrul Policlinicii Vatra Dornei, întocmit de către SC EVEX Consulting SRL, la data de 25.06.2007.
Art.2. Preţul de pornire la licitaţie este de 280.800 lei , stabilit conform raportului de evaluare realizat de SC EVEX Consulting SRL, pasul de licitare este de 1000 lei .
Art.3. Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice deschise cu strigare şi instrucţiunile pentru ofertanţi, anexate, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu interdicţia de a schimba destinaţia medicală a spaţiului pe perioada funcţionării cabinetelor medicale din clădirea adiacentă.

Art.5. Plata preţului adjudecat se va face astfel: - Avans de 25% din preţul de pornire la licitaţie iar diferenţa până la valoarea adjudecată va fi achitată în 12 rate lunare egale.
Art.6. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic şi Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR. 115