ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spațiului ludotecii din cadrul

Bibliotecii ,, G.T.Kirileanu” Vatra Dornei în suprafață de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar Deputat Dumitru Pardău pe perioada exercitării mandatului

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 19.02.2007, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și ale Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin.(2) lit. “b” și alin.(4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ludoteca “Ursulețul” din cadrul Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” Vatra Dornei își încetează activitatea cu data prezentei hotărâri. Patrimoniul ludotecii va fi preluat de către Grădinița cu program normal nr.4 “Căsuța poveștilor”.

Art. 2 Se aprobă închirierea spațiului din clădirea Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” , în suprafață de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar - Deputat Pardău Dumitru, pe durata exercitării mandatului.

Art. 3 Cuantumul chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr. 167/2006, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 4 Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 38/30.03.2004.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

19.02.2007

NR.12