ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării

Proiectului elaborat în domeniul "Gestionarea deşeurilor solide" în cadrul

Programului ,, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local ,,

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.07.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."e" şi alin.7 lit."a", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea Proiectului elaborat în domeniul "Gestionarea deşeurilor solide" în cadrul Programului ,, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local ,, cu suma reprezentând minim 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR. 122