ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea construirii unui bazin de înot în zona Lunca Dornelor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.07.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu Legea nr.213/1998rep. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."a",art. 124, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale-Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă construirea unui bazin de înot în zona Lunca Dornelor.

Art. 2 Se aprobă cofinanţarea obiectivului de la art. 1 cu contravaloarea racordului la utilităţi- apă, canalizare, energie electrică, energie termică-.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR. 126