ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi Consorţiul Studenţilor România, în vederea implementării proiectului StudCard în Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.07.2007

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului, raportul Compartimentului de specialitate şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "e" şi alin.7 lit "a" precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Asocierea dintre Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi Consorţiul Studenţilor România, în vederea implementării proiectului ,,StudCard" în Vatra Dornei.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR. 127