R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Petrică Alexievici

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.07.2007

Având în vedere 

-Referatul constatator semnat de Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

-Adresa nr.84/27.06.2007 a Filialei Judeţene Suceava a Partidului Naţional Liberal privind încetarea calităţii de membru al acestui partid a domnului Petrică Alexievici ;

-dispoziţiile art.9 alin.(2) lit.h^1), alin.(3) şi alin.(4) şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Petrică Alexievici, înscris pe lista electorală a Partidului Naţional Liberal la alegerile din 6 iunie 2004 şi declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.

Art. 2. Hotărârea va fi comunicată domnului Petrică Alexievici.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de consilier, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR. 128