R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Ā R E

privind constatarea īncetării de drept īnainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ilie Romila

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 17.07.2007

Avānd īn vedere 

-Referatul constatator semnat de Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

-Adresa nr.84/27.06.2007 a Filialei Judeţene Suceava a Partidului Naţional Liberal privind īncetarea calităţii de membru al acestui partid a domnului Ilie Romila ;

-dispoziţiile art.9 alin.(2) lit.h^1), alin.(3) şi alin.(4) şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Īn temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se constată īncetarea de drept īnainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ilie Romila, īnscris pe lista electorală a Partidului Naţional Liberal la alegerile din 6 iunie 2004 şi declară vacant locul de consilier deţinut de acesta.

Art.2. Hotărārea va fi comunicată domnului Ilie Romila.

Art.3. Prezenta hotărāre poate fi atacată de consilier, īn termen de 10 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

17.07.2007

NR. 129