ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sporturilor de iarnă, în vederea deplasării în Germania-Konigssee pentru a participa la

Campionatul European de skeleton

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 19.02.2007 în ședință extraordinară

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.5 și 6, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea echivalentului în lei a sumei de 1050 euro, sprijin financiar pentru Clubul Sporturilor de Iarnă, în vederea deplasării în Germania-Konigssee pentru a participa la Campionatul European de skeleton.

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

19.02.2007

NR.13