R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului

de consilier local al domnului Ioja Lucian

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere

- Referatul constatator semnat de Primarului municipiului Vatra Dornei și secretar ;

-dispozițiile art.9 alin.(2) lit.a, art.(10) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se ia act de încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ioja Lucian, înscris pe lista electorală a Partidului România Mare, la alegerile din 6 iunie 2004 .

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deținut de către domnul Ioja Lucian.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 131