ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 93/2005 privind aprobarea componenței Comisiei

de evaluare a ofertelor de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și art. din 16 alin. (4) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 din HCL nr. 93/2005 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.1 Se aprobă componența Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare după cum urmează:

Președinte: -Vlasa Petronela– secretarul municipiului

Membrii: -Pintilescu Mihai- consilier local

-Postelnicu Petrică Tinel – consilier local

-Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice

-Funcționarul public responsabil cu activitatea de concesionare

Art.2 Primarul municipiului, prin comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 132