ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a bordurilor rezultate în urma reabilitării străzilor din municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile cap. 1, alin. 1.2 din anexa nr. 2-regulament privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice din HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” alin. (5) lit. ,,b” precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a bordurilor rezultate în urma reabilitării străzilor din municipiul Vatra Dornei.

Art. 2 Prețul de pornire la licitație va fi de 150 lei/mc bordură, preț ce reprezintă 50% din valoarea betonului utilizat.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP, Serviciul urbanism și Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 133