ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții ,, Prelungirea străzii Oborului”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. (8) și art.(9) alin. (3) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit. ,,e” precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se propun reprezentanții Consiliului Local în cadrul Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice de interes local a obiectivului de investiții ,, Prelungirea străzii Oborului”, în următoarea componență:

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Suceava.

Art. 3 Comisia propusă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 134