ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea programului anual de investiții pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”a”, precum și art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, aprobat prin HCL nr.2/31.01.2007 și rectificat prin HCL nr. 16/26.02.2007, HCL nr.34/13.03.2007 și HCL nr.90/28.06.2007, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se completează lista de investiții conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 135