ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

“Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială din

stațiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit.”c”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate “Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială din stațiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E. ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul DSIE și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 136