ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării

Proiectului “Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială din stațiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.” și suportarea cheltuielilor neeligibile

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.“b”, alin.(4) lit.”d”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 –republicată a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea Proiectului “Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială din stațiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.”” cu suma de 89.640,39 EURO, reprezentând 11% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 2 Se aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile generate de implementarea Proiectului “Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială din stațiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.”în sumă de 155.437 EURO.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 137