ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei cu SC ACET SA Suceava, în cadrul proiectului

“Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială din

stațiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului, raportul Compartimentului de specialitate și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” și alin.7 lit “a” precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei cu SC ACET SA Suceava, în cadrul proiectului “Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială din stațiunea Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor U.E.”

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 138