ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării organigramei și a statului de funcții

al Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 1/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" și alin. (3) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă completarea Organigramei Primăriei municipiului Vatra Dornei în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public cu activitățile:

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea statului de funcții pentru aparatul de lucru al Primarului și Direcției de Administrare a Domeniului Public, conform anexei 1 la prezenta hotărâre .

Art. 3 Se completează Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Domeniului Public cu activitățile prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 139