ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului aferent clădirii Pensiunea Katerina

situat în str. Republicii nr.39, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC SONIGRAD WOOD SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară în data de 26.02.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Milica Fediuc, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea terenului aferent Pensiunii Katerina (fostă vila nr. 12 Mestecăniș) situat în Str. Republicii nr. 39 în suprafață de 594 mp cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC Sonigrad Wood SRL- proprietarul construcțiilor.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 50 euro/mp, exclusiv TVA, cu achitarea unui avans de 20% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

VATRA DORNEI

26.02.2007

NR. 14