ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Copiilor și Elevilor, în vederea organizării Festivalului concurs de muzică ușoară pentru copii și tineret “ MUZRITM” faza finală-interjudețeană

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin.6 lit.”a”pct. 4, 5, precum și art.45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei , ca sprijin financiar către Clubul Copiilor și Elevilor pentru organizarea și desfășurarea Festivalului concurs de muzică ușoară pentru copii și tineret “MUZRITM” faza finală-interjudețeană.

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 140