ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Festivalului Sporturilor Extreme

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin.6 lit.”a”pct. 5,6 precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea Festivalului Sporturilor Extreme, care se va desfășura în perioada 17-19 august, la Vatra Dornei cu suma de 1000 lei.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate și Serviciul de Promovare a Turismului și Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 141