ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unor tablouri cu plante protejate din flora României pentru Muzeul de Științe Naturale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, , jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local precum și procesul verbal al comisiei de negociere;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin.6 lit.”a” pct.1, 4, 5, precum și art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei în vederea achiziționării unor tablouri cu plante protejate din flora României pentru Muzeul de Științe Naturale.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul buget-contabilitate și Muzeul de Științe Naturale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 145