ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea a 45 mc. lemn lucru rășinoase din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru refacerea capelei

din cimitirul Chilia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 13.08.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,c” precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea cantității de 45 mc. lemn lucru rășinoase din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru refacerea capelei din cimitirul Chilia.

Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură și serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VASILE CHIRUȚĂ

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.08.2007

NR. 147