ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii Studiilor necesare în vederea reactualizării “Strategiei locale pentru dezvoltare durabilă a Municipiului Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr.36/30.04.2004 privind însușirea documentului “Strategia locală pentru dezvoltare durabilă a municipiului Vatra Dornei””;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit “e”și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale- Republicată.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea studiilor necesare în vederea reactualizării “Strategiei locale pentru dezvoltare durabilă a municipiului Vatra Dornei”, realizat în cadrul Proiectului “Agenda locală 21”.

Art.2 Se aprobă Comitetul local de coordonare al obiectivului prevăzut la art.1, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.148