ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Proiectului

“Studiu de fezabilitate și studiu de impact asupra mediului pentru reabilitarea sursei de apă subteran㔠Moara Dracului și aducerea apei în sistemul centralizat de apă potabilă a municipiului Vatra Dornei ”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006- privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea Proiectului ,,Studiu de fezabilitate și studiu de impact asupra mediului pentru reabilitarea sursei de apă subteran㔠Moara Dracului” și aducerea apei în sistemul centralizat de apă potabilă a municipiului Vatra Dornei ” , cu suma de 7900 euro.

Art.2. Primarul municipiului, prin DSIE și Serviciul buget- contabilitate , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

ANCUȚA VOIVOD

 

 

Contrasemnează,

p.Secretarul municipiului

PETRONELA VLASA

 

 

 

VATRA DORNEI

26.02.2007

NR. 15