ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui spațiu, în imobilul situat în Str.Mihai Eminescu nr.41, Partidului Democrat- Filiala Vatra Dornei și Partidului Social Democrat-Filiala Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.43/2003 privind partidele politice precum și prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” și alin.(5) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea prin închiriere a spațiului în suprafață de 28,3 mp, din clădirea imobilului situat în Str.Mihai Eminescu nr.41-fostul magazin al pensionarilor- Partdiului Democrat –Filiala Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă atribuirea prin închiriere a spațiului în suprafață de 48, 6 mp, din clădirea imobilului situat în Str.Mihai Eminescu nr.41-fostul magazin social – Partidului Social Democrat - Filiala Vatra Dornei.

Art.3 Cuantumul chiriei, va fi cel prevăzut în HCL nr. 167/2006, chirie ce va fi actualizată anual prin hotărâre a consiliului local.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.150