ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică a suprafeței de 266 teren situat în Str.Izvorului, nr.11, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Ivanov Veronica.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeței de 266 mp, teren identic cu parcela topo nr.2970 de 148 mp din CF 8196 și suprafata de 118 mp teren identic cu parte din PT 3425/16 din CF 1471, aferent locuinței proprietate particulară, situată în str.Izvorului nr. 11, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Ivanov Veronica - proprietara construcțiilor.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea unui avans de 20% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 2 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.151