ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a cotei de teren aferentă spațiilor comerciale din Str.Luceafărului, nr.2, către S.C. “DORNACOM ” S.A., proprietara construcțiilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”b” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 34,90 mp., reprezentând cota de teren aferentă spațiilor comerciale, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A. situat în Str.Luceafărului nr.2, după cum urmează:

- o suprafața de 13,24 mp, teren aferent parcelei topo nr. 420/2 –C1-U XXVI/C, reprezentând cota de 31,15% din 5/72 din parcela nr.420/2 din CF colectivă 5252.

- o suprafața de 2,52 mp, teren aferent parcelei topo nr., 420/2 –C1-U XXVI/D, reprezentând cota de 5,93% din 5/72 din parcela nr.420/2 din CF colectivă 5252.

- o suprafața de 19,14 mp, teren aferent parcelei topo nr., 420/2 –C1-U XXVI/A, reprezentând cota de 45,04% din 5/72 din parcela nr.420/2 din CF colectivă 5252.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1, alin.1, 2 și 3 este de 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală la data încheierii contractului.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.152