ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a suprafeței de 15 mp, teren situat în Str.Luceafărului, nr.6, în vederea închiderii balconului, către Bombi Zoltan.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcțiilor;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale Republicată;,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație, a suprafeței de 15 mp teren, situat în strada Luceafărului nr.6, către Bombi Zoltan, în vederea închiderii balconului.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței este de 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea în două tranșe în timp de 6 luni.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.153