ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării, prin licitație publică a unui număr de 25 de

boxe pentru lemne –confectii metalice, pentru locatarii imobilului

situat în Str.Vasile Lițu și Mihai Eminescu nr.30 și maternitate

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și ale Ordinului nr. 155/2006- ghidul de achiziții publice;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.(6) lit.”a”, pct.16, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale - Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea, prin licitație publică a unui număr de 25 de boxe pentru lemne – confectii metalice pentru locatarii imobilului situat în Str.Vasile Lițu, Mihai Eminescu și Maternitate.

Art. 2 Suma necesară achiziționării bunurilor descrise la art.1 va fi suportată din bugetul local..

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Contabilitate și Administrația Pieței, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.154