ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru reabilitare canalizare menajeră pe str.Mihai Eminescu, Vasile Lițu, Str. Gării

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 26.09.2007

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.“d” și alin. 6 lit.a, pct. 14, precum și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. – a administrației publice locale -Republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 24.000 lei pentru reabilitare canalizare menajeră pe str. Mihai Eminescu. nr.32, conform evaluării estimative efectuate.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 14.400 lei pentru reabilitare canalizare menajeră pe str. Vasile Lițu, conform evaluării estimative efectuate.

Art.3 Se aprobă alocarea sumei de 28.800 lei pentru reabilitare canalizare menajeră pe str. Gării, conform evaluării estimative efectuate.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul buget- contabilitate și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FEDIUC MILICA

 

Contrasemnează

Pt.Secretarul Municipiului

Jr. Felicia Mezdrea

 

 

 

VATRA DORNEI

26.09.2007

NR.155